Wat is thuisbegeleiding?

Inhoudsopgave

 1. Wat is thuisbegeleiding?
 2. Wanneer vraag ik thuisbegeleiding aan?
 3. Waar vraag ik thuisbegeleiding aan?
 4. Hoe wordt thuisbegeleiding betaald?
 5. Wie geeft thuisbegeleiding?
 6. Gespecialiseerde thuisbegeleiding
 7. Thuisbegeleiding op maat
 8. Thuisbegeleiding in de jeugdzorg
 9. Thuisbegeleiding en WMO
 10. Verschillende vormen van thuisbegeleiding
 11. Thuisbegeleiding op weg naar zelfstandig wonen
 12. Meer weten?

Wat is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding betekent, zoals het woord al zegt, dat je begeleiding bij je hulpvraag krijgt in jouw eigen thuissituatie. We noemen dit ook wel ambulante begeleiding. Thuisbegeleiding of ambulante begeleiding wordt ook vaak extramurale zorg genoemd. Extramuraal betekent letterlijk ‘buiten de muren’. Thuisbegeleiding kan in allerlei vormen en maten geboden worden en kan passend zijn bij verschillende diagnoses, hulpvragen of beperkingen. In dit artikel gaan we dieper in op hoe thuisbegeleiding aangevraagd kan worden, hoe het gefinancierd kan worden en welke verschillende vormen van thuisbegeleiding er zijn.

Thuisbegeleiding wordt in je eigen omgeving gegeven. De hulpverlener komt dus bij jou thuis om je te ondersteunen in jouw hulpvraag. De hulpverlener is vaak werkzaam bij een instelling, een zorgaanbieder of kan een zelfstandige zijn. Hoe vaak, wanneer en hoe lang de hulpverlener komt, stem je allemaal af onderling af, omdat elke hulpvraag immers uniek is.

Thuisbegeleiding kan ingezet worden bij kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. Het is een bewezen effectieve manier van hulpverlening bij diagnoses zoals ADHD, autisme, depressies of een verstandelijke beperking.


Wanneer vraag ik thuisbegeleiding aan?

Thuisbegeleiding of ambulante begeleiding vraag je aan wanneer je ondersteuning nodig hebt bij aspecten van het dagelijks leven en de mensen in jouw directe omgeving, zoals familie of vrienden, kunnen je daar niet voldoende bij helpen. Wanneer je een hulpvraag het gebied van wonen, financiën, geestelijke of lichamelijke gezondheid, dagbesteding of sociale contacten kun je thuisbegeleiding aanvragen. Samen met jou wordt er dan een persoonlijk ontwikkelingsplan  opgesteld met doelen om te behalen.

Thuisbegeleiding kan je inzetten bij uiteenlopende diagnoses, hulpvragen of beperkingen en ook bij verschillende doelgroepen.

Waar vraag ik thuisbegeleiding aan?

Thuisbegeleiding vraag je in de meeste gevallen aan bij jouw gemeente. De aanvragen worden aangenomen en beoordeeld bij het (sociale) wijkteam, het CJG of het CIZ. Zij beoordelen welke hulp je nodig hebt en welke omvang gewenst is om jouw doelen te halen.

Jeugdwet

Op 1 januari 2015 is de jeugdwet van kracht gegaan. Hij vervangt de wet op jeugdzorg. Met de jeugdwet is besloten dat het organiseren van de zorg voor jeugd in handen is belegd bij de gemeente waar de jeugdige woont. Dat betekent dat waar eerste een centraal orgaan (Bureau Jeugdzorg) de zorg regelde, dit overgegaan naar de gemeente en elke gemeente mag daar zijn eigen beleid en budget in bepalen. Wanneer je dus voor een minderjarige thuisbegeleiding aanvraagt, doe je dit bij de gemeente, zij verwijzen je door naar het juiste loket.

WMO

De WMO is een wet voor maatschappelijke ondersteuning en zorg. De WMO houdt in dat de gemeente er verantwoordelijk voor is dat de volwassen burger zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. Via de WMO kan worden geregeld dat je ondersteuning krijgt bij dit zelfstandig wonen. De WMO zorgt bijvoorbeeld dat je begeleiding krijgt op psychosociaal gebied, dat je hulpmiddelen krijgt zoals een traplift of dat er hulp komt voor in de huishouding.

CIZ

Wanneer je blijvend intensieve zorg nodig hebt, kom je misschien wel in aanmerking voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wanneer je zorg vanuit de WLZ hebt, heb je een indicatiebesluit nodig waarin staat welke zorg dat precies is. Om dit te krijgen, doe je een aanvraag bij het CIZ. Dit kan per post of digitaal waarbij je ook jouw medische gegevens over jouw diagnose meestuurt. Binnen zes weken neem het CIZ een besluit. Indien nodig nemen zij in die tijd nog contact met je op om extra informatie op te vragen. Wanneer het besluit is genomen, wordt dit aan jou toegelicht, mondeling of per brief.

Hoe wordt thuisbegeleiding betaald?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zijn er verschillende vormen en doelgroepen die thuisbegeleiding kunnen ontvangen. De financiering is afhankelijk van de doelgroep.

Wanneer je thuisbegeleiding vanuit de jeugdwet ontvangt, dus voor een minderjarige, dan wordt dit betaalt vanuit de jeugdwet. De kosten voor de thuisbegeleiding worden dan dus door de overheid betaald. Ook wanneer je vanuit de WMO thuisbegeleiding geïndiceerd krijgt, wordt dit betaalt door de overheid. Echter wordt bij volwassenen wel een eigen bijdrage gevraagd op de basis van het inkomen. Tot slot kan het nog zijn dat jouw thuisbegeleiding wordt betaald vanuit de WLZ, ook dan is er sprake van een eigen bijdrage.

Wanneer je de aanvraag voor thuisbegeleiding hebt gedaan, kun je in bovenstaande gevallen kiezen voor thuisbegeleiding vanuit zorg in natura of vanuit PGB. Wanneer je kiest voor zorg in natura, betekent dat dat de zorgaanbieder die de thuisbegeleiding biedt, een contract heeft afgesloten met de gemeente waar jij woont. Op die manier ben je er zeker van dat de zorgaanbieder kwaliteit levert en heb je geen omkijken naar het afhandelen van de financiering.

De gemeente heeft echter geen contract met alle zorgaanbieders. Wanneer jij voorkeur hebt voor een zorgaanbieder zonder contract, kun je kiezen voor een PGB. Met een PGB heb je de vrijheid om de zorg in te kopen die jij het meest vindt aansluiten bij jouw hulpvraag. Het is wel belangrijk om te beseffen dat een PGB extra verantwoordelijkheden met zich meebrengen zoals het monitoren van de zorg en declareren van de facturen bij de SVB.

Wie geeft thuisbegeleiding?

Er zijn in Nederland veel instanties, zorgaanbieder en instellingen die thuisbegeleiding bieden. Gelukkig maar! Want op die manier kan er voor iedereen die dat nodig heeft, de juiste ondersteuning worden geregeld. Maar hoe weet je nu waar je moet zijn en welk aanbod het beste aansluit bij jouw hulpvraag?

Wanneer je thuisbegeleiding nodig hebt, doe je deze aanvraag bij het sociale wijkteam, CJG, het CIZ of het regionale kantoor. Zij hebben een grote kennis van de sociale kaart in jouw gemeente en kunnen je adviseren welke instanties of instellingen aansluiten bij jouw hulpvraag. Laat je goed informeren, maar het is natuurlijk belangrijk dat je altijd zelf een keuze maakt uit het aanbod. Je kunt uiteraard ook op internet zoeken naar zorgaanbieders bij jou in de regio. Het voordeel van zelf zoeken is dat het aanbod groter is omdat de meeste wijkteams en zorgkantoren natuurlijk alle zorgaanbieders kennen, maar voornamelijk werken met de bij de gemeente gecontracteerde aanbieders. Het grote aanbod kan tegelijk ook een nadeel zijn, wanneer je door de bomen het bos niet meer ziet. Bekijk goed of de zorgaanbieder die jij vindt het juiste aanbod heeft en vraag waar mogelijk of nodig een kennismakingsgesprek aan om een juiste indruk te krijgen van de mogelijkheden.

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Eigenlijk is thuisbegeleiding altijd gespecialiseerd. Deze term die in de volksmond wordt gebruikt is dus een beetje dubbelop. Thuisbegeleiding wordt geboden vanuit een instelling of zorgaanbieder die zich heeft gespecialiseerd op een bepaalde doelgroep, beperking of diagnose. Vroeger werd de term gespecialiseerde verzorging gebruikt maar deze werd in 2009 vervangen door thuisbegeleiding.

Thuisbegeleiding kan in veel gevallen het verschil betekenen  tussen thuis wonen of beschermd of begeleid wonen. Wanneer je ondersteuning nodig hebt in de opvoeding of op het gebied van zelfstandig wonen kan thuisbegeleiding je ondersteunen om je doelen te bereiken.

Thuisbegeleiding op maat

Wanneer je thuisbegeleiding aanvraagt, wordt ers amen met jou gekeken naar de hulpvraag die je hebt. Afhankelijk van de zwaarte van jouw hulpvraag wordt er een inschatting gemaakt van de benodigde zorg. Thuisbegeleiding op maat start dus al bij de aanvraag waar samen met jouw wordt gekeken hoeveel uur, hoe vaak en hoe lang jij ondersteuning nodig hebt. Elk persoon is uniek dus elke aanvraag is ook uniek en wordt zorgvuldig beoordeeld.

Wanneer de aanvraag is gedaan en de thuisbegeleiding start wordt er samen met jou een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Samen met de hulpverlener kijk je waar je precies ondersteuning bij wilt en wat je wilt bereiken binnen de vastgestelde periode. Vaak wordt er gekeken naar doelen op korte termijn en doelen voor de langere termijn. De doelen in het ontwikkelingsplan worden volgens het SMART- principe beschreven zodat er getoetst kan worden of de doelen bereikt zijn aan het einde van de ondersteuning.

Tijdens regelmatige evaluaties wordt bekeken of de thuisbegeleiding die geboden wordt het juiste resultaat geeft, doelen bijgesteld moeten worden of er misschien toch andere ondersteuning nodig is. Hierdoor wordt er altijd thuisbegeleiding op maat geleverd en kan het plan worden aangepast als dit nodig is en/of de omstandigheden veranderen.

Thuisbegeleiding in de jeugdzorg

Thuisbegeleiding wordt in de jeugdzorg veelvuldig ingezet. Afhankelijk van de hulpvraag kan gekeken worden welke instantie of zorgaanbieder het beste aansluit bij de problematiek.

Thuisbegeleiding in de jeugdzorg vindt in allerlei gradaties plaats. Wanneer je in de opvoeding tegen een probleem of enkelvoudige vraag aanloopt, kan thuisbegeleiding geboden worden door bijvoorbeeld een medewerker van de GGD of de thuiszorg. Wanneer de problematiek ingewikkelder is, kan er thuisbegeleiding geboden worden door bijvoorbeeld een medewerker van de GGD of de thuiszorg. Wanneer de problematiek ingewikkelder is, kan er thuisbegeleiding geboden worden vanuit een zorgaanbieder, gespecialiseerd op de problematiek die er speelt. Wanneer er sprake is van heftige problematiek of gevaarlijk gedrag kan bijvoorbeeld GGZ of een andere instantie thuisbegeleiding bieden. Er zijn dus verschillende soorten intensiviteit in de thuisbegeleiding. Vraag altijd ondersteuning bij het bepalen van de juiste zwaarte.


Thuisbegeleiding en WMO

Thuisbegeleiding vanuit de WMO kan ook door verschillende instanties geboden worden, afhankelijk van de hulpvraag. Wanneer je ondersteuning nodig hebt bij het huishouden of het structureren van je week kan een andere instantie je beter helpen, dan wanneer er sprake is van forse psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking.

Als volwassenen kun je thuisbegeleiding krijgen op verschillende levensgebieden zoals, wonen, dagbesteding en sociale contacten. Maar ook op het gebied van financiën kan thuisbegeleiding worden ingezet. Ook vanuit het WMO wordt er onderscheidt gemaakt tussen verschillende soorten zwaarte van de benodigde ondersteuning.

Verschillende vormen van thuisbegeleiding

Zoals hierboven al aangegeven bestaan er verschillende vormen en zwaarte van thuisbegeleiding afhankelijk van de ondersteuningsvraag van jou als client. Ook binnen deze verschillende vormen zijn er meerdere methodieken die vaak worden toegepast om te ondersteunen. Bij problemen in de opvoeding wordt er tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van videohometraining, triple p, intensieve gezinsbegeleiding of in het uiterste geval MST. Bij volwassenen wordt er meer gebruik gemaakt van het bevorderen van eigen kracht en eigen netwerk. Vanuit het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt dan vooral gekeken naar wat je zelf al wel kan en wie in jouw eigen omgeving kan helpen bij de dingen die nog niet zo goed lukken. Op die manier wordt voldaan aan de eisen van de participatiewet. Het uitgangspunt van de participatiewet is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en zoveel mogelijk hulp zoekt in zijn eigen omgeving.


Thuisbegeleiding op weg naar zelfstandig wonen

Thuisbegeleiding kan ook gericht zijn op het zetten van de stap naar zelfstandig wonen. Misschien woon je nog bij je ouders maar wil je liever op jezelf? Wanneer je een diagnose of beperking hebt is het soms best een grote stap om op jezelf te gaan wonen. Met behulp van thuisbegeleiding kun je stap voor stap de vaardigheden aanleren die nodig zijn om op het juiste moment een eigen plek te krijgen. De thuisbegeleiding kan met je meekijken welke vaardigheden je nog mist zoals bijvoorbeeld koken of andere dingen in het huishouden, waar je extra hulp bij nodig hebt door hulpmiddelen of voortzetting van de begeleiding en ze kunnen in veel gevallen zelfs met je mee de stappen zetten naar een eigen woning en alles wat daarbij komt kijken.

Meer weten?

Wil je meer weten over thuisbegeleiding of een aanvraag voor thuisbegeleiding doen? Je kunt hiervoor terecht bij het wijkteam of centrum jeugd en gezin. Weet je niet waar die zit bij jou in de buurt? Neem dan contact op met je gemeente om je te laten informeren hoe zij het in jouw gemeente hebben georganiseerd. Bij Thuys bieden we ook thuisbegeleiding. Wil je zorg, ondersteuning of begeleiding van Thuys? Neem dan contact met ons op via de website; we helpen je graag met de aanvraag zodat we samen aan de slag kunnen met jouw hulpvraag!

Over de schrijver

Thuys | Beschermd Wonen met Intensieve Begeleiding

Marie
Door

Marie

op 07 May 2020

Goed om te lezen dat er zoveel verschillende vormen van thuisbegeleiding zijn. Thuiszorg voor ouderen komt naar mijn idee het meest voor. Ik ga het artikel ook even doorsturen naar een vriendin van mij die hulpbehoevend is.

Vincent Rondwijk
Door

Vincent Rondwijk

op 29 Oct 2020

Goed om te weten bij welke instanties je terecht kan wanneer je vragen hebt over thuisbegeleiding. Wij zijn aan het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor mijn tante. Ik ga het artikel in ieder geval even doorsturen naar andere familieleden.

Reactie plaatsen