Onze verklaring over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan

Thuys Zorg V.O.F., gevestigd aan Sint Annaplein 8, 5111CA in Baarle-Nassau,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://thuyszorg.nl
Sint Annaplein 8
5111CA Baarle-Nassau
+31133344129


Persoonsgegevens die wij verwerken

Thuys Zorg V.O.F. verwerkt persoonsgegevens van verwijzers en/of potentiële cliënten doordat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan ons verstrekken.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens van verwijzers, die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Telefoonnummer

- Functie

- NAW gegevens werkzame organisatie of eigen onderneming

- E-mailadres

- Gegevens over activiteiten op onze website


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens van potentiële cliënten, die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Thuys Zorg V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van potentiële cliënten:

- seksuele leven

- (geestelijke) gezondheid

- strafrechtelijk verleden

- burgerservicenummer (BSN)

- biometrische gegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thuys Zorg V.O.F. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van nieuwsbrieven

- Verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten) te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

- Verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten) te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

- Om haar diensten aan verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten) af te leveren

- Thuys Zorg V.O.F. analyseert het gedrag van haar website bezoekers om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten)

- Thuys Zorg V.O.F. volgt het surfgedrag, van haar website bezoekers, over verschillende websites waarmee zij haar producten en diensten afstemmen op de behoefte van verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten).


Geautomatiseerde besluitvorming

Thuys Zorg V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thuys Zorg V.O.F.) tussen zit.

Thuys Zorg V.O.F. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Phoenixsites

- Dit systeem wordt door Thuys Zorg V.O.F. gebruikt om haar website vorm te geven en haar diensten (en de kwaliteit daarvan) te beschrijven..

- Met behulp van de website kan Thuys Zorg V.O.F. potentiële cliënten, verwijzers en ouders van potentiële cliënten informeren over haar dienstverlening.

- Thuys Zorg V.O.F. doet haar uiterste best om haar diensten (en de kwaliteit van haar dienstverlening) zo helder en duidelijk mogelijk te beschrijven, zodat verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten), op basis van de informatie op de website, altijd de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen, wel of geen gebruik te willen maken van dienstverlening van Thuys Zorg V.O.F. of om wel of geen kennismakingsgesprek aan te vragen.

Activecampaign

- Dit mailsysteem gebruikt Thuys Zorg V.O.F. om verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten), op de hoogte te houden van beschikbare plekken en ontwikkelingen rondom haar dienstverlening. En om tips, adviezen en handvaten aan te reiken om de zelfredzaamheid van potentiële cliënten te helpen vergroten.

- Het is voor Thuys Zorg V.O.F. niet te doen om verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten), allemaal individuele mailtjes te sturen. Dit mailsysteem maakt het mogelijk voor Thuys Zorg V.O.F. om op een efficiënte en persoonlijke manier verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten) te informeren, zodat de grootste tijd besteedt wordt aan het bedienen van haar bestaande cliënten.

- Thuys Zorg V.O.F. neemt de verantwoordelijkheid alleen relevante e-mails te sturen, met toestemming van verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten)

- Hier lees je meer over wat ActiveCampaign doet om persoonsgegevens, die zij voor ons verwerken te beveiligen: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/

Google Analytics

- Dit systeem gebruikt Thuys Zorg V.O.F. om haar bezoekersaantallen bij te kunnen houden.

- Uit dit systeem haalt Thuys Zorg V.O.F. de nodige informatie om haar doelgroep beter te bereiken met meer waardevolle informatie.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thuys Zorg V.O.F. bewaart de persoonsgegevens van verwijzers en potentiële cliënten (of vertegenwoordigers van potentiële cliënten), niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Thuys Zorg V.O.F. hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 


Persoonsgegevens Verwijzers

Reden: Om contact te kunnen leggen rondom potentiële cliënten 

Bewaartermijn: Wij zullen de naw gegevens, bedrijfsgegevens, e-mail adres en het telefoonnummer van een verwijzer in ons systeem, totdat de verwijzer zelf aangeeft dit niet langer te willen.

Bijzonderheden: Wij zullen alleen verwijzers, die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven, maandelijks op de hoogte brengen van open plekken.


Persoonsgegevens Ouders/Vertegenwoordigers

Reden: Om informatie uit te kunnen wisselen over hun kind/cliënt, in verband met een eventuele aanmelding en/of plaatsing

Bewaartermijn: Wij zullen de naw gegevens, e-mail adres en het telefoonnummer van een ouder/vertegenwoordiger na 30 dagen uit ons systeem verwijderen, zodra zij per mail hebben bevestigd hun kind/cliënt, niet bij ons te willen plaatsen.


Persoonsgegevens Aanmelding

Reden: Om een eerlijk oordeel te vellen over de plaatsbaarheid van de aanmelding binnen onze organisatie

Bewaartermijn: Wij zullen de naw gegevens, personalia gegevens, dossier gegevens, onderzoeksverslagen, rapportages, begeleidingslijnen, indicaties, beschikkingen en diagnostiek van een aanmelding, digitaal en fysiek vernietigen, 30 dagen nadat wij per mail een bevestiging hebben ontvangen of wijzelf per mail hebben bevestigd, dat de aanmelding niet door zal gaan voor een plaatsing. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Thuys Zorg V.O.F. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thuys Zorg V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thuys Zorg V.O.F. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Thuys Zorg V.O.F. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics; Analytische cookie, die website bezoek meet; bewaartermijn: 2 jaar
ActiveCampaign Site Tracking: Anlaytische cookie, die website bezoek meet; bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thuys Zorg V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thuyszorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Thuys Zorg V.O.F. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thuys Zorg V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thuyszorg.nl